Szkolenia

Zgodnie z Art. 2373. § 2. (179) Kodeksu Pracy, Pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie.

 

Nasi szkoleniowcy mogą pochwalić się doświadczeniem w zakresie przeprowadzanych szkoleń liczonym w tysiącach przeszkolonych osób. Szkoliliśmy pracowników z branż takich jak: automotive, budowlanych, informatycznych, finansowych, kadry kierownicze, handlowców.

 

Program szkolenia jest poszerzany o zagadnienia indywidualne  dla branży Klienta oraz wynikające ze specyfiki pracy jego pracowników.

 

Szkolenia mają formę prezentacji multimedialnej wykorzystującej najnowsze sposoby i techniki szkolenia pracowników. 

 

Outsorcing

Główną zaletą wprowadzenia outsourcingu w firmie jest obniżenie stałych kosztów ponoszonych na działania z zakresu BHP. Przewidujemy różne modele współpracy oparte na indywidualnych potrzebach Klienta począwszy od jednorazowych zleceń po obsługę długoterminową. Jednorazowe zlecenie stanowi doraźna pomoc przy rozwiązaniu konkretnego problemu. Współpraca długoterminowa przeważnie oparta jest na dwóch modelach współpracy: STANDARD i MAX.

 

Model STANDARD

Przewiduje podpisanie umowy na wyłączność na okres minimum roku. Państwa firmie zostaje przypisany indywidualny inspektor służący radą i pomocą, przeprowadzający minimum raz w miesiącu weryfikację, audyt bezpieczeństwa na terenie Państwa firmy. W tym modelu przewidziane zostało przeprowadzanie szkoleń wstępnych w nieograniczonej ilości oraz 15% zniżka na szkolenia okresowe i przeprowadzanie postępowań powypadkowych.

 

Model MAX

Przewiduje podpisanie umowy na czas nieokreślony z zachowaniem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. Państwa firmie zostaje przypisany indywidualny inspektor służący radą i pomocą, przeprowadzający minimum raz w tygodniu weryfikację, audyt bezpieczeństwa na terenie Państwa firmy. W cenę są wliczone szkolenia wstępne i okresowe, przeprowadzanie postępowań powypadkowych.

Pozdrawiam

Ocena Ryzyka

Ryzykiem zawodowym określamy prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywaną pracą powodujących straty w szczególności wystąpienia skutków zdrowotnych i szkód materialnych.

 

Zgodnie z wymogami prawnymi (Kodeks Pracy oraz Rozporządzenie Ministra Zdrowia) pracodawca ma obowiązek przeprowadzić ocenę ryzyka zawodowego na każdym stanowisku pracy oraz zapoznać z nią, w sposób zrozumiały, każdego z pracowników.

 

Nasza firma oferuje Państwu wykonanie ocen ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy w zakresie wymaganym PN-EN-18002 Systemy zarządzania bezpieczeństwem pracy. Ogólne wytyczne do oceny ryzyka zawodowego.

 

Podstawowe cele oceny ryzyka zawodowego to:

 

- sprawdzenie, czy występujące na stanowiskach pracy zagrożenia zostały zidentyfikowany i czy jest znane związane z nimi ryzyko zawodowe,

 

- wykazanie, zarówno pracownikom i/lub ich przedstawicielom, jaki i organom nadzoru i kontroli, że przeprowadzono analizę zagrożeń i zastosowano właściwe środki ochronne,

 

- dokonanie odpowiedniego wyboru wyposażenia stanowisk pracy, materiałów oraz organizacji pracy,

 

- ustalenie priorytetów w działaniach zmierzających do eliminowania lub ograniczania ryzyka zawodowego,

 

- zapewnienie ciągłej poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

Ocena ryzyka zawodowego odgrywa istotną rolę w procesie monitorowania stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, dostarczając informacji niezbędnych do planowania działań korygujących i zapobiegawczych w stosunku do niezgodności zidentyfikowanych w tym procesie.